Ocrevus: Firma Roche na AAN - překlad příspěvků

Genentech, člen skupiny Roche Group

Ocrevus: Firma Roche na AAN - překlad příspěvků

Příspěvekod jakkdy64 » 12 kvě 2017 18:45

Překlad několika příspěvků na konferenci AAN 2017 věnovaných Ocrelizumabu
( a to těch, které byly prezentovány formou posterů)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Multimodální evokované potenciály v primární progresivní MS: Potenciální biomarker pro prognózu a průběh (P2.350)

Cíl: Ověřit statistický model multimodálních evokovaných potenciálů (mmEP) a jejich změnu v průběhu času jako biomarker pro prognózu a průběh onemocnění.

Pozadí: Malá studie u 22 pacientů s primární progresivní roztroušenou sklerózou (ppMS, EDSS: 4,0 [2,5-6,5], střední [rozsah]) ukázala vysokou predikční sílu mmEP (Schlaeger a další, Mult Scler 2014, 20: 6 [1]).

Návrh / metody: Deset pacientů (EDSS: 3,5 [2,5-6,0]) s ppMS bylo přijato z 5 center účastnících se studie fáze III ocrelizumabu ("ORATORIO", Roche, Švýcarsko) a vyšetřeno v našem centru. Malý počet pacientů byl z administrativních důvodů. Hodnocení zahrnovala výchozí vizuální, senzorický a motorický EP, devět pacientů mělo následné vyšetření ve 48. a 120. týdnu. Latence byly shrnuty do jedné hodnoty, kvantitativního skóre EP [1]. Změna skóre EP a predikce EDSS po 120 týdnech byla srovnávána mezi kohortami; Předpovídací model byl odvozen od [1] a je založen na základních hodnotách EDSS a EP.

Výsledky: Současná kohorta měla kratší dobu trvání onemocnění (1,7 vs. 7,3 roku, p <0,01) a trend k nižším stářím (49,4 vs. 55,2, p = 0,06), ale byl jinak podobný předchozí skupině. Korelace předpokládaných a pozorovaných hodnot EDSS po 2 letech a korelace změny EDSS a EP skóre za 120 týdnů nedosahovala formální statistické významnosti (Spearmanova rho = 0,55 a rho = 0,41, p = 0,13 a p = 0,27). Vizuální kontrola výsledků však ukazuje, že předpověď se většinou překrývá v obou kohortách. Odstranění jedné vrstvy produkuje významné výsledky (rho = 0,88 a rho = 0,83, p <0,01 a p <0,05).

Závěry: Výsledky jsou kompatibilní, ale nedokazují předpovědní model odvozený z naší předchozí studie ppMS. Pro zlepšení zobecnitelnosti modelu jsou dodatečné studie mmEP jako kvantitativního biomarkeru pro prognózu a průběh ppMS zaručeny. Kvůli malému počtu pacientů nelze vyvodit žádný závěr o terapeutickém účinku.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P2.350.short
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Žádný důkaz aktivity onemocnění při léčbě ocrelizumabem u pacientů s časnou relapsní roztroušenou sklerózou: Souhrnná analýza fáze III OPERA studií (P4.391)

Eva Havrdová1, Stephen Hauser2, William Honeycutt3, Ludwig Kappos4, Krzysztof Selmaj5, Jerry Wolinsky6, Shibeshih Belachew7, Corrado Bernasconi7, Regine Buffels7, Hideki Garren8, Wei Wei7 a Anthony Traboulsee9

Cíl: Posoudit podíl pacientů s časnou relapsující roztroušenou sklerózou (RMS) bez důkazu aktivity nemoci (NEDA) po léčbě ocrelizumabem a interferonem beta-1a (IFNβ-1a).

Pozadí: Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která selektivně zaměřuje CD20 + B buňky. Ve dvou identických studiích fáze III v RMS (OPERA I a OPERA II) byl ocrelizumab lepší než IFNβ-1a při snižování aktivity onemocnění klinické a magnetické rezonance. Účinná léčba na počátku MS je kritická pro optimální krátkodobé a dlouhodobé výsledky pacientů.

Návrh / metody: V klinických studiích OPERA byli pacienti randomizováni 1: 1, aby dostávali intravenózní ocrelizumab 600 mg každých 24 týdnů nebo subkutánní IFNp-1a 44 mg třikrát týdně po dobu 96 týdnů. Průzkumná analýza shromážděných údajů ze studií OPERA hodnotila NEDA (definované jako relapsy definované protokolem, potvrzené příhody progrese invalidity, léze zvyšující gadolinium T1 nebo nové / zvětšující se léze T2) u pacientů s raným RMS (definovaným jako nástup symptomů MS ≤ 2 roky a žádná předchozí modifikace nemoci).

Výsledky: Celkem 221/827 (26,7%) pacientů léčených ocrelizumabem a 206/829 (24,8%) pacientů léčených IFNβ-la splňovalo definici raného RMS. Výchozí demografie a charakteristiky onemocnění byly vyváženy mezi léčebnými rameny v této podskupině pacientů (střední [standardní odchylka]: věk (roky), ocrelizumab 34,7 [9,23], IFNβ-1a 34,2 [8,93] Ocrelizumab 1,0 [0,49], IFNβ-1a 0,9 [0,49], délka onemocnění po diagnóze MS (roky), ocrelizumab 0,5 [0,36], IFNβ-la 0.5 [0.34] IFNp-la 2.1 [1.07]). Během 96 týdnů dosáhl větší podíl pacientů [95% CI] NEDA s ocrelizumabem (47,6% [40,6-54,6%]) proti IFNβ-1a (28,0% [21,8-34,9%]) <0,0001).

Závěry: U pacientů s časným RMS zvýšil ocrelizumab podíl pacientů, kteří dosáhli NEDA vs IFNβ-1a, což je nález konzistentní s celkovými populacemi OPERA. Tyto výsledky odrážejí přínosy intervence ocrelizumabu v rané fázi onemocnění.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P4.391.short
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Vyhodnocení žádných důkazů o progresi nebo aktivní nemoci (NEPAD) u pacientů s primární progresivní roztroušenou sklerózou ve studii ORATORIO (P4.384)

Jerry Wolinsky1, Xavier Montalban2, Ludwig Kappos3, Stephen Hauser4, Gavin Giovannoni5, Jerome de Seze6, Amit Bar-Or7, Donna Masterman8, Corrado Bernasconi9, Wei Wei9, Hideki Garren8, Peter Chin8, Shibeshih Belachew9 a Douglas Arnold10,11

Cíl: Posouzení účinku ocrelizumabu od výchozího stavu do týdne 120 na podíl pacientů bez progrese onemocnění nebo aktivní nemoci (NEPAD) ve studii Fáze III, placebem kontrolované studie ORATORIO v primární progresivní roztroušenině sklerózy (PPMS).

Pozadí: PPMS je charakterizován neustále rostoucím neurologickým postižením. Analýza doprovodné aktivity zánětlivých onemocnění u PPMS, včetně aktivity MRI mozku a relapsů, byla dosud omezená. NEPAD je nový kompozitní koncový bod, který hodnotí kombinovanou absenci progrese onemocnění a aktivní nemoci u pacientů s PPMS.

Návrh / metody: V post-hoc průzkumné analýze studie ORATORIO bylo hodnoceno 234 pacientů léčených placebem a 465 ocrelizumabem, aby se stanovil podíl pacientů s NEPAD, kteří jsou definováni jako pacienti bez známky progrese (bez 12-ti týdenní potvrzené progrese ≥1 / ≥0,5 bodů na stupnici stupně rozšířené invalidity, pokud základní hodnota byla ≤5,5 /> 5,5 bodů, v daném případě nebyla potvrzena progrese ≥20% na časované 25-stopové zkoušce chůze a 9jamkových kolíků Test), žádnou aktivitu MRI v mozku (žádné nové / zvětšující se léze T2 a žádné léze T1 Gd +) a žádné relapsy definované protokolem. Posouzení MRI mozku bylo provedeno na počátku a týdny 24, 48 a 120.

Výsledky: Ve srovnání s placebem ocrelizumab zvýšil podíl pacientů s NEPAD v týdnu 120 (9,4% vs. 29,9%, poměr rizika ocrelizumab vs. placebo [95% CI]: 3,15 [2,07-4,79], p <0,0001). Stejný účinek ocrelizumabu byl také pozorován u všech tří složek přípravku NEPAD. Budou také prezentovány analýzy citlivosti.

Závěry: Ve studii ORATORIO se ocrelizumab zvýšil přibližně o trojnásobek podílu pacientů s NEPADem a placebem, měřeno kombinací bez důkazu progrese, bez relapsu a bez aktivity MRI. NEPAD může představovat užitečný kompozitní výsledek pro posouzení absence klinických a MRI charakteristik progrese onemocnění a aktivity u pacientů s PPMS.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P4.384.short
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Bezpečnost ocrelizumabu u roztroušené sklerózy: aktualizovaná analýza u pacientů s relapsy a primární progresivní roztroušenou sklerózou (P5.407)

Ludwig Kappos1, Stephen Hauser2, Xavier Montalban3, Regine Buffels4, Peter Chin5, Carrie Li4, Deborah Mortensen5, Julie Napieralski4, Johan Van Beek4, David Wormser4 a Jerry Wolinsky6

Cíl: Uvést aktualizované údaje o bezpečnosti z kontrolovaných a otevřených prodloužení (OLE) v klinických studiích ocrelizumabu u relapsující (RMS) a primární progresivní (multiplex) sklerózy multiplex.

Pozadí: Bezpečnost a účinnost ocrelizumabu byla charakterizována ve studiích fáze III v RMS (OPERA I a OPERA II) a PPMS (ORATORIO). Průběžné hlášení o bezpečnosti léčby chorobně modifikujících léčiv pro MS je zásadní pro pochopení dlouhodobého profilu přínosu a rizika.

Konstrukce / metody: OPERA zkoumá randomizované pacienty (1: 1) na 600 mg ocrelizumabu každých 24 týdnů nebo subkutánní interferon beta-1a (IFNβ-1a) 44 mg třikrát týdně po dobu 96 týdnů. ORATORIO randomizovaní pacienti (2: 1) na 600 mg ocrelizumabu nebo placebo každých 24 týdnů po dobu> 120 týdnů. Pacienti fáze III, kteří dokončili kontrolovanou dobu léčby, by mohli vstoupit do fáze OLE ocrelizumab OLE. Studie fáze II u pacientů randomizovaných RRMS (1: 1: 1: 1) k 600 mg ocrelizumabu, 2000 mg ocrelizumabu, placebo nebo intramuskulární IFNp-1a do týdne 24, následovaná ocrelizumab každých 24 týdnů do týdne 96; Po období bez léčby, vstoupili do programu dlouhodobě podávané OLE 600 mg ocrelizumabu každých 24 týdnů. Bezpečnostní výsledky jsou hlášeny u všech pacientů léčených ocrelizumabem v klinických studiích fáze II a III MS, včetně pacientů, kteří přešli k ocrelizumabu z komparátorů.

Výsledky: Dne 20. ledna 2016 bylo u 2279 pacientů s MS hlášeno ocrelizumab, což vedlo k expozici 5711 pacientů-let (PY). Hlášené úmrtnosti na 100PY (interval spolehlivosti 95%) byly: nežádoucí příhody (AE) 242 (238, 246), závažné AE 6,97 (6,30, 7,69), infekce 73,6 (71,4, 75,9) A výskyt malignity byl 0,440 (0,285, 0,649). Úbytek dat v červnu 2016 pro malignity ukazuje míru výskytu 0,402 (0,263, 0,589).

Závěry: Aktualizovaný bezpečnostní profil ve všech expozičních populacích ocrelizumab MS je obecně konzistentní s kontrolovaným obdobím léčby populací RMS a PPMS. Budou zaznamenány další údaje z probíhajících sledování.
------------------------------------------------------------------------------------------------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P5.407.short
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
Účinnost Ocrelizumabu na výsledky MRI mozku u pacientů s časnou relapsní roztroušenou sklerózou: Souhrnná analýza studií OPERA (P6.338)

Anthony Traboulsee1, Stephen Hauser2, Eva Havrdová3, Ludwig Kappos4, Michael Racke5, Krzysztof Selmaj6, Shibeshih Belachew7, Corrado Bernasconi7, Regine Buffels7, Hideki Garren8, Wei Wei7 a Douglas Arnold9,10

Cíl: Posoudit účinek ocrelizumabu proti interferonu beta-1a (IFNβ-1a) na výsledky MRI (magnetic resonance imaging) v mozku u pacientů s časnou relapsující roztroušenou sklerózou (RMS).

Pozadí: Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která selektivně zaměřuje CD20 + B buňky. Ve dvou identických studiích fáze III v RMS (OPERA I, OPERA II) bylo hlášeno, že ocrelizumab potlačuje léze mozku a snižuje ztrátu objemu mozku v porovnání s IFNβ-la. Brain MRI léze aktivity a atrofie předpovídají dlouhodobé výsledky zdravotních postižení, takže snížení takového MRI opatření důležitý časný cíl léčby.

Návrh / metody: V klinických studiích OPERA byli pacienti randomizováni 1: 1, aby dostávali intravenózní ocrelizumab 600 mg každých 24 týdnů nebo subkutánní IFNp-1a 44 mg třikrát týdně po dobu 96 týdnů. Průzkumová analýza shromážděných studií OPERA hodnotila výsledky MRI u pacientů s raným RMS (definovaným jako nástup symptomů MS ≤ 2 roky a žádná předchozí léčba modifikující onemocnění), včetně počtu T1 zvyšujících gadolinium a nových / zvětšujících se lézí T2 (týdny 0 -96) a celkové ztráty objemu mozku (týdny 24-96).

Výsledky: Celkem 221/827 (26,7%) pacientů léčených ocrelizumabem a 206/829 (24,8%) pacientů léčených IFNβ-la ze studií OPERA splnilo definici raného RMS. Výchozí vlastnosti byly vyváženy mezi léčebnými rameny v této podskupině pacientů. V průběhu 96 týdnů byl ocrelizumab spojen s 90,8% snížením počtu lézí T1 zvyšujících gadolinium proti IFNβ-la (0,015 vs. 0,164; p <0,0001) a 74,3% snížení počtu nových / zvětšujících se lézí T2 ( 0,386 vs. 1,504, p <0,0001). V týdnech 24 až 96 byla rychlost celkové ztráty objemu mozku snížena o 25,8% u ocrelizumabu proti IFNβ-la (-0,691% oproti -0,931%, p = 0,004).

Závěry: Ocrelizumab snížil aktivitu lézí MRI v mozku a rychlost ztráty objemu mozku v porovnání s IFNβ-la u pacientů s časným RMS.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P6.338.short
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Účinky ocrelizumabu na lehký řetězec neurofilamentu a jiné biomarkery neuroflammace a neurodegenerace u MS: návrh studie OBOE (P6.337)

Ann Herman1, Bruno Musch1, Christopher Harp1, Jian Han1, Beverly Assman1, Damian Fiore1, Donna Masterman1, Anne Cross2 a Amit Bar-Or3

Cíl: Popsat návrh a stav průzkumné studie OBOE (Orelizumab Biomarker Outcome Evaluation) (NCT02688985), jehož cílem je dále objasnit mechanismus účinku (MOA) ocrelizumabu a jeho účinky na B a T buňky u pacientů s relapsy RMS) a primární progresivní roztroušená skleróza (PPMS).

Pozadí: Biomarkery, jako jsou neurofilamentální lehké řetězce (NfL) a další opatření mozkomíšního moku (CSF), mohou zlepšit porozumění patogenezi MS a MOA terapií modifikujících chorobu.

Koncepce / metody: Léčebný nebo dříve léčený pacient s RMS nebo PPMS, ve věku 18-55 let, z USA, Kanady, Švédska a Německa má nárok na zápis. U pacientů s RMS bude vyžadováno, aby v roce před začleněním měli skríningové skóre stupně rozšířeného stupně postižení 0-5,5 a aktivní onemocnění (≥ 1 klinicky dokumentované relapsy, T1 gadolinium-zesilující lézi nebo nová T2 léze). Pacienti s RMS budou zpočátku podávat dvě intravenózní infuze ocrelizumabu 300 mg odděleny po 14 dnech, následované jednorázovými 600 mg infuzemi ve 24. a 48. týdnu. Pacienti s PPMS obdrží ocrelizumab 600 mg (dvě intravenózní infuze 300 mg oddělené 14 dní) Každých 6 měsíců po dobu 48 týdnů. Primární koncové body zahrnují změny v měření sériových CSF NfL, CD19 + B buňek a CD3 + T buněk odebraných před ocrelizumabem a v měsících 3, 6 nebo 12 během léčby ocrelizumabem. Při podávání ocrelizumabu ("ocrelizumab delayed start") se při podávání pacientů s RMS podává také longitudinální hodnocení CSF u podskupiny pacientů s RMS.

Výsledky: Plánovaný zápis zahrnuje 88 pacientů s RMS (včetně 16 ocrelizumab zpožděného zahájení) a 16 s PPMS. Aktualizovaný stav a informace týkající se biomarkerových testů budou hlášeny.

Závěry: OBOE poskytne důležité informace o předpokládaných biomarkerů onemocnění v RMS a PPMS a účinku selektivní deplece buněk CD20 + B na tyto markery.
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P6.337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Pokročilé měření MRI související s myelinem u pacientů s relapsy roztroušené sklerózy léčených Ocrelizumabem nebo interferonem Beta-1a Více než 96 týdnů (P6.371)

Shannon Kolind1, Irene Vavasour1, Lisa Tang1, Roger Tam1, Alexander Rauscher1, David Clayton3, Victoria Levesque4, Robert Carruthers1, Rick White1, David Li2 a Anthony Traboulsee1

Cíl: Vyhodnotit účinek ocrelizumabu (OCR) a interferonu beta-1a (IFNb-1a) na výsledky MRI související s myelinem během 2 let u relapsu roztroušené sklerózy (MS).

Pozadí: Konvenční MRI se běžně používá k posouzení účinků léčby v MS na prevenci vzniku nových lézí, ale nehodnotí změny související s onemocněním normálně se objevující bílé hmoty (NAWM). McDESPOT je pokročilá technika MRI, která odhaduje objemovou frakci myelinu (VFM) izolací signálu z vody zachycené mezi myelinovými dvojvrstvy. Pomer přenosu magnetizace (MTR) souvisí s obsahem makromolekuly nalezeným v myelinu.

Návrh / metody: 56 pacientů s recidivou MS, kteří se účastnili multicentrického randomizovaného klinického hodnocení OCR versus IFNb-1a (OPERA II; NCT01412333), podstoupili vyšetření MRI v týdnech 0, 24, 48 a 96. Podskupina pacientů Podstoupil VFM (N = 53) a MTR (N = 37). Bylo rovněž vyšetřeno 24 odpovídajících zdravých kontrol. Průměrné VFM a MTR byly vypočteny v každém časovém bodě napříč všemi NAWM a 4 WM trakty: corpus callosum, kortikospinální trakt, horní a horní podélné úhly.

Výsledky: Všechny oblasti vykazovaly interakce mezi návštěvou a léčbou pro VFM, což naznačuje příznivý účinek léčby OCR versus IFNb-1a (p-hodnoty v oblastech WM byly v rozmezí od 0,01 do 0,04). Ve srovnání se zdravými kontrolami po dobu 96 týdnů se VFM pro OCR zvýšil nebo zůstal stabilní ve všech regionech (např. + 0,8% (standardní chyba 0,7%) u všech NAWM), zatímco u IFNb-1a (-1,1% (0,8% NAWM). Výsledky MTR prokázaly podobný vzorec (NAWM v OCR + 0,2% (0,3%), IFNb-1a -0,7% (0,3%)).

Závěry: Konzistentní podélné změny v regionech WM zkoumané v této studii poskytují podporu pro hypotézu, že OCR brání ztrátě myelinů difuze v NAWM během 2 let. To se může týkat prevence vzniku nového léze a následné Wallerianské degenerace a / nebo potlačení difuzního zánětu a aktivace mikroglií.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/P6.371.short
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na závěr kompletní program té části AAN 2017 týkající se Ocrelizumabu:
http://www.roche.com/dam/jcr:fd2929fe-d137-40f8-80a2-2a366f760c3d/en/med-cor-2017-04-19-e.pdf
jakkdy64
 
Příspěvky: 111
Registrován: 12 bře 2013 16:13

Re: Ocrevus: Firma Roche na AAN - překlad příspěvků

Příspěvekod jakkdy64 » 13 kvě 2017 16:48

8.
Basel 26. dubna 2017
Nové údaje v AAN posilují klinický přínos OCREVUS ™ (ocrelizumab) Roche pro recidivující a primární progresivní roztroušenou sklerózu

• OCREVUS rychle potlačil příznaky aktivity onemocnění u pacientů s recidivou MS (RMS)
• U pacientů s časným RMS - nedávno diagnostikovaným a Bez předchozí léčby - OCREVUS byl nadřazen přípravku Rebif® (interferon beta-1a) při kontrole aktivity onemocnění.
• OCREVUS snížil únavu oproti placebu u osob s primární progresivní roztroušenou sklerózou (PPMS).
• Ve studiích s otevřeným projevem více než 2 200 pacientů s RMS PPMS a OCREVUS nadále ukazují příznivý profil přínosu a rizika


Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) dnes oznámila, že nová data z klinických studií OCREVUS ™ (ocrelizumab) budou prezentována během 69. americké neurologické akademie ( AAN) v Bostonu, Massachusetts. Prezentace vyzdvihují nové analýzy účinnosti a bezpečnosti ze studií OCREVUS ve fázi II a III, stejně jako z otevřených rozšíření. Údaje z těchto čtyř studií dále podporují OCREVUS jako možnou možnost léčby u pacientů s recidivujícími nebo primární progresivní formou roztroušené sklerózy (MS).

Během prvních ôsmich týdnů léčby OCREVUS snížil relapsovou frekvenci o 55% ve srovnání s přípravkem Rebif® (interferon beta-1a) (p = 0,0045) v souhrnné průzkumné analýze studií Phase III OPERA I a OPERA II ve studii RMS. V samostatné studii fáze II u pacientů s recidivující remistickou MS (RRMS) OCREVUS prokázal rychlé a téměř úplné potlačení aktivity MRI mozku po dobu osmi týdnů včetně nových aktivních oblastí poškození (T1 gadolinium-enhancing lesions) a nových nebo nově rozšířených Oblasti poškození (léze hyperintenze T2) ve srovnání s placebem.Další analýzy studií OPERA I a II fáze III prokázaly účinnost přípravku OCREVUS u lidí s raným RMS (nedávno diagnostikovaný a bez předchozí léčby). OCREVUS potlačil u těchto pacientů více než 90% aktivních lézí MRI během dvou let ve srovnání s interferonem beta-1a (p <0,0001). U stejných pacientů s raným RMS zvýšil OCREVUS také poměr, který dosáhl 76% nežádoucích účinků (NEDA) ve srovnání s interferonem beta-1a během dvou let (p <0,0001). NEDA se dosahuje, pokud pacient nemá žádné relapsy, není potvrzena progrese onemocnění, žádné poškození MRI zvyšující gadolinium a žádná nová nebo zvětšená MRI léze. Tyto údaje byly v souladu s výsledky NEDA pozorovanými u celkové populace léčené přípravkem OCREVUS.

"Rychlý účinek, který zaznamenal OCREVUS v klinických studiích, poskytuje přehled o tom, jak tato nová léčba schválená FDA může změnit způsob léčby MS", uvedl MUDr. Stephen Hauser, předseda Vědeckého řídícího výboru studií OPERA, ředitel Weill Institut pro neurovědy a předsedkyně katedry neurologie na Kalifornské univerzitě v San Francisku. "V návaznosti na schválení přípravku OCREVUS od FDA pro recidivující nebo primární progresivní formy MS je povzbudivé vidět, že příznivý profil přínosu a rizika léku pokračuje v tom, že se v těchto datech vyskytuje."

Při analýze shromážděných údajů ze studií o otevřeném prodloužení (OLE) fáze III, pacienti, kteří přešli z interferonu beta-1a na OCREVUS, došlo ke snížení míry recidivy (neupravená anualizovaná relapsová frekvence 0,102 po přepnutí) a MRI léze mozku ( 0,01 průměrný počet aktivních lézí (T1 gadolinium-rozšiřené) a 0,37 nových nebo zvětšujících se lézí T2 po přepnutí). Dále pacienti, kteří byli léčeni OCREVUSem od začátku studií vykazoval trvalý přínos po třech letech.

Ve studii ORATORIO měli PPMS pacienti s potvrzenou progresí onemocnění (CDP) vyšší nárůst únavy (p = 0,0003), což zdůraznilo význam prevence progrese onemocnění u lidí s PPMS. Dále pacienti, kteří byli léčeni přípravkem OCREVUS a kteří neměli progresi onemocnění, hlásili významné snížení únavy ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (p = 0,0337).

Navíc v otevřených rozšířeních studií s více než 2 200 pacienty s RMS a PPMS byla bezpečnost přípravku OCREVUS v souladu s kontrolovaným léčebným obdobím.

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s přípravkem OCREVUS ve všech studiích fáze III byly reakce na infuzi a infekce horních cest dýchacích, které byly převážně mírné až středně závažné. OCREVUS je schválen pro použití v USA. Registrační žádost OCREVUS (MAA) byla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a v současné době je předmětem kontroly.

O studiích OPERA I a OPERA II u relapsujících forem MS
OPERA I a OPERA II jsou fáze III randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě falešné globální multicentrické studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku OCREVUS (600 mg podaných intravenózně Infuze každých šest měsíců) ve srovnání s interferonem beta-1a (44 μg podávaným subkutánní injekcí třikrát týdně) u 1 656 osob s relabujícími se formami MS. V těchto studiích byla relapsující MS (RMS) definována jako relapsující-remitující MS (RRMS) a sekundární progresivní MS (SPMS) s relapsy. Podobný podíl pacientů ve skupině s přípravkem OCREVUS zaznamenal ve studiích RMS závažné nežádoucí účinky a závažné infekce ve srovnání s pacienty ve skupině s vysokou dávkou interferonu beta-1a.

O studii ORATORIO v primárním progresivním systému MS
ORATORIO je randomizovaná, dvojitě zaslepená globální multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku OCREVUS (600 mg podávaná intravenózní infuzí každých 6 měsíců, podávaná jako dvě 300 mg infuzí dvě Týdny) ve srovnání s placebem u 732 pacientů s primární progresivní MS (PPMS). Doba slepé léčby studie přípravku ORATORIO pokračovala, dokud všichni pacienti nedostávali nejméně 120 týdnů s přípravkem OCREVUS nebo s placebem a ve studii bylo celkově dosaženo předem stanoveného počtu potvrzených příhod progrese invalidity (CDP). Podobný podíl pacientů ve skupině s přípravkem OCREVUS zaznamenal ve studii PPMS nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky ve srovnání s pacienty ve skupině s placebem.

O roztroušené skleróze
Roztroušená skleróza (MS) je chronické onemocnění, které postihuje přibližně 2,3 milionu lidí po celém světě, pro které v současné době neexistuje žádná léčba. MS se vyskytuje, když imunitní systém neobvykle napadá izolaci a podporu nervových buněk ( Myelinového pláště) v mozku, míchu a optických nervů, což způsobuje zánět a následné poškození. Toto poškození může způsobit širokou škálu symptomů, včetně svalové slabosti, únavy a obtíží vidět a může nakonec vést ke zdravotnímu postižení. Většina lidí s RS vykazuje první symptom ve věku 20 až 40 let, což způsobuje onemocnění Hlavní příčinou neúrazové poruchy u mladších dospělých.

Nejčastější formou onemocnění je relapsující-remitující MS (RRMS) a je charakterizován epizodami nových nebo zhoršujících se příznaků (relapsů), následovaných obdobími obnovy. Přibližně 85% lidí s MS je diagnostikováno RRMS. Většina lidí, kteří jsou diagnostikováni s RRMS, nakonec přechází na sekundární progresivní MS (SPMS), ve kterém zaznamenávají ustavičně zhoršující se zdravotní postižení v průběhu času. Relapsní formy MS (RMS) zahrnují osoby s RRMS a osoby s SPMS, kteří Pokračovat v recidivách. Primární progresivní MS (PPMS) je vyčerpávající formou onemocnění vyznačující se neustále se zhoršujícími příznaky, ale obvykle bez odlišných relapsů nebo období remise. Přibližně 15 procent lidí s MS je diagnostikováno s primárně progresivní formou onemocnění. Až dosud nebyly pro PPMS schváleny žádné léčby schválené FDA.

Lidé se všemi formami MS vykazují aktivitu nemoci - zánět v nervovém systému a trvalá ztráta nervových buněk v mozku - i když jejich klinické příznaky nejsou zřejmé nebo se nezdá, že se zhoršují. Důležitým cílem léčby MS má co nejdříve snížit aktivitu onemocnění, aby se zpomalilo, jak rychle postihuje postižení člověka. I přes dostupné léčebné modifikace nemoci (DMT) někteří lidé s RMS i nadále vykazují aktivitu nemoci a progresi postižení.

O OCREVUS ™ (ocrelizumab)
OCREVUS je humanizovaná monoklonální protilátka navržená k cílení na CD20-pozitivní B-buňky, specifický typ imunitních buněk považovaný za klíčový přispívající k myelinu (izolace a podpora nervových buněk) a poškození axonálními (nervovými buňkami). Toto poškození nervových buněk může vést k invaliditě u lidí s roztroušenou sklerózou (MS). Na základě předklinických studií se OCREVUS váže na proteiny buněk povrchu buněk CD20 vyjádřené na určitých buňkách B, nikoliv však na kmenových buňkách nebo plazmatických buňkách, a proto mohou být zachovány důležité funkce imunitního systému. OCREVUS se podává intravenózní infuzí každých šest měsíců. Počáteční dávka se podává ve formě dvou infuzí po 300 mg podaných ve dvou týdnech. Následující dávky jsou uvedeny jako jednotlivé 600 mg infuze.

originální text: http://www.roche.com/dam/jcr:aab23e44-7b36-445e-b914-b928ddf4281f/de/med-cor-2017-04-26-e.pdf
Naposledy upravil jakkdy64 dne 13 kvě 2017 17:32, celkově upraveno 1
jakkdy64
 
Příspěvky: 111
Registrován: 12 bře 2013 16:13

Re: Ocrevus: Firma Roche na AAN - překlad příspěvků

Příspěvekod jakkdy64 » 13 kvě 2017 17:26

9.
Rychlý nástup potlačení ocrelizumabu mozkové aktivity MRI u relapsující-přenesené roztroušené sklerózy (S12.008)

Frederik Barkhof1, Ludwig Kappos2, Amit Bar-Or3, David Li4, Shibeshih Belachew5, Laura Julian6, Annette Sauter7, Daniela Stokmaier7 a Stephen Hauser8

Cíl: Posoudit dynamiku nástupu účinku léčby ocrelizumabu na aktivitu MRI ve srovnání s placebem a interferonem beta-1a (IFNβ-1a) ve studii fáze II u relapsující-remitentní roztroušené sklerózy (RRMS).

Pozadí: Rychlá kontrola podklinické aktivity onemocnění je důležitým cílem minimalizace progrese onemocnění u MS. V klinických studiích u relapsujících MS, ocrelizumab prokázal nadřazenost ve snížení aktivity onemocnění MS oproti placebu a IFNβ-la.

Návrh / metody: V prvních 24 týdnech této studie fáze II dostávali pacienti placebo (n = 54), ocrelizumab 600 mg (n = 55), ocrelizumab 2000 mg (n = 55) nebo intramuskulární IFNβ- = 54). Primárním koncovým ukazatelem byl celkový počet T1 lézí zvyšujících gadolinium (Gd +) ve 12., 16., 20. a 24. týdnu. Další průzkumné analýzy hodnotily celkový počet nových lézí T1 Gd +, nových lézí T2 a nově se zvětšujících T2 lézí 4- Týden epochy přípravku ocrelizumab 600 mg vs. placebo a IFNβ-la.

Výsledky: Ocrelizumab snížil celkový počet nových lézí T1 Gd + v týdnu 4 o 62% oproti placebu (p = 0,0423) a počet nových lézí T1 Gd +, které se objevily mezi týdny 4 a 8 o 97% proti IFNp-1a (p <0,0001 ). Průměrný počet (upravená rychlost) nových lézí T2 mezi týdny 4 a 8 byl 0 u ocrelizumabů vs 0,717 u placeba a 0,60 u IFNp-1a. Ocrelizumab snížil celkový počet nově se rozšiřujících lézí T2, které se objevily mezi týdny 4 a 8 o 93% vs. placebo (p = 0,0030) a 90% proti IFNβ-1a (p = 0,0162). Pro každý z výše uvedených koncových bodů byly rozdíly mezi skupinami upřednostňující ocrelizumab oproti placebu a proti IFNβ-la udržovány v následujících čtyřtýdenních epochách až do 24. týdne.

Závěry: V této studii fáze II v RRMS ukázala ocrelizumab příznivý účinek na aktivitu MRI mozku oproti placebu a IFNβ-1a již v týdnu 4, podporující rychlý nástup účinku při potlačení mozkových lézí.

originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/S12.008.short?rss=1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
Rychlost nástupu klinické účinnosti ocrelizumabu u relapsu roztroušené sklerózy (S31.002)


Stephen Hauser1, Ludwig Kappos2, Amit Bar-Or3, Hans-Peter Hartung4, Shibeshih Belachew5, Jian Han6, Laura Julian6, Julie Napieralski5 a Jerry Wolinsky7

Cíl: Posoudit dynamiku nástupu účinku ocrelizumabu na riziko relapsu v průběhu času a relapsu v epoxii ve srovnání s interferonem beta-1a (IFNβ-1a) v souhrnných studiích OPERA I a OPERA II u relapsu roztroušené sklerózy (RMS) .

Pozadí: V RMS je rychlá kontrola aktivity klinického onemocnění důležitým cílem léčby minimalizovat následné zhoršení zdravotního postižení. Ocrelizumab, humanizovaná monoklonální protilátka selektivně zaměřená na CD20 + B buňky, byla ve srovnání s IFNβ-la více než 96 týdnů ve dvou identických studiích fáze III v RMS (OPERA I a OPERA II) snižující klinické a MRI měření aktivity nemoci.

Konstrukce / metody: Ve studiích OPERA byly pacienti randomizováni 1: 1, aby dostávali intravenózní ocrelizumab 600 mg každých 24 týdnů nebo subkutánní IFNβ-1a 44 mg třikrát týdně po dobu 96 týdnů. Primárním koncovým ukazatelem v jednotlivých studiích byla ročenka protokolově definované relapsové dávky (ARR) do týdne 96. Riziko prvního nástupu relapsu definovaného protokolem v různých časových bodech a ARR až do týdne 96 a 8-, 24- a 48- Týdnů ve sdružených studiích OPERA byly vyhodnoceny v post-hoc průzkumných analýzách.

Výsledky: Ve sdružené analýze ocrelizumab snížil ARR z výchozí hodnoty do týdne 96 o 46,5% oproti IFNβ-la (0,156 vs. 0,291, p <0,0001). Analýza Kaplan-Meier ukázala, že ocrelizumab snížil kumulativní pravděpodobnost relapsu oproti IFNβ-la jak v časném týdnu 8 (poměr rizika: 0,02 vs. 0,04, p = 0,0142). U výchozí hodnoty - týden 8 (0,12 vs. 0,27, p = 0,0045), výchozí hodnoty v týdnu 24 (0,18 oproti 0,30, p = 0,0009) a výchozí hodnoty v týdnu 48 (0,16 vs 0,26) byly pozorovány také snížení ARR s ocrelizumabem proti IFNβ-1a 0,30, p <0,0001) epochy.

Závěry: V souhrnné analýze studií OPERA, ocrelizumab snížil výskyt recidivy v porovnání s IFNβ-la během 96 týdnů, přičemž významné snížení bylo pozorováno v týdnu 8.

originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/S31.002.short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.
Předběžné výsledky studií OPERA I a OPERA II o otevřených štítcích (S31.004)

Robert Naismith1, Mark Cascione2, Luigi Maria Grimaldi3, Stephen Hauser4, Ludwig Kappos5, Xavier Montalban6, Jerry Wolinsky7, Peter Chin8, Hideki Garren8, Laura Julian8, Fabian Model9 a David Honeycutt10

Cíl: Předběžně posoudit roční výskyt relapsu (ARR) u pacientek s relapsy roztroušenou sklerózou (RMS), kteří užívali ocrelizumab nebo interferon beta-1a (IFNβ-1a) ve 96-týdenních studiích OPERA I a II Ocrelizumab v otevřeném rozšíření (OLE).

Pozadí: Účinnost a bezpečnost ocrelizumabu v RMS byla prokázána v studiích OPERA. Po dokončení kontrolovaného léčebného období byli všichni pacienti zařazeni do fáze OLE ocrelizumab.

Koncepce / metody: Během kontrolovaného období léčby pacienti dostávali intravenózní ocrelizumab 600 mg každých 24 týdnů nebo subkutánní IFNβ-1a 44 mg třikrát týdně po dobu 96 týdnů. Během OLE byli pacienti z skupiny IFNβ-1a převedeni na ocrelizumab.

Výsledky: Pacienti z OPERA I (ocrelizumab, 352/410, IFNβ-la, 326/411) a OPERA II (ocrelizumab, 350/417, IFNβ-1a, 297/418) se zařazují do OLE. V době analýzy bylo u 317 (90,1%) a 322 (92,0%) pacientů s nepřetržitým ocrelizumabem a 307 (94,2%) a 268 (90,2%) pacientů přecházejících z IFNp-1a v OPERA I a II Sledování v OLE (celkem 144 týdnů). Mezi skupinami pacienti dostávali v OLE medián dvou dávek ocrelizumabu. U pacientů, kteří přecházejí z IFNβ-1a na ocrelizumab, se neupravená ARR zlepšila z 0,245 a 0,254 během 96 týdnů v OPERA I a II na 0,092 a 0,155 v OLE. U pacientů s kontinuálním podáváním ocrelizumabu byl neupravený ARR 0,136 a 0,138 v OPERA I a II; Během OLE byla ARR v této skupině 0,118 a 0,100. Zobrazí se metriky zobrazení.

Závěry: Pacienti, kteří původně užívali ocrelizumab ve studiích OPERA, nadále vykazovali příznivé výsledky ARR v OLE. Pacienti, kteří přešli z IFNβ-1a na ocrelizumab v OLE, rychle zaznamenali výsledky ARR konzistentní s výsledky u pacientů, kteří dostávali kontinuální ocrelizumab.

originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/S31.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.
Asociace mezi potvrzenou progresí postižení a pacientovou únavou u pacientů s PPMS ve studii ORATORIO (S33.006)

Deborah Miller1, Stephen Hauser2, Ludwig Kappos3, Fred Lublin4, Xavier Montalban5, Fiona McDougall6, Gurpreet Deol-Bhullar6, Jian Han7, Laura Julian7, Bruno Musch7 a Jerry Wolinsky8
Cíl: Popsat změny únavy u pacientů s / bez 12-týdenní potvrzené progrese invalidity (CDP) a vlivu ocrelizumabu na toto opatření.

Pozadí: Únava je často hlášena u pacientů s roztroušenou sklerózou (MS); Jeho vztah s CDP není dobře znám u pacientů s primární progresivní MS (PPMS).

Návrh / metody: Ve studii ORATORIO byla sama ohlášená modifikovaná stupnice únavy (MFIS) podávána na počátku týdne 48 a týdnu 120; 12-týdenní CDP (definované jako zvýšení ≥1 / ≥0,5 bodů na stupnici stupně rozšířené invalidity, pokud bylo výchozí skóre ≤5,5 /> 5,5 bodů, v příslušném pořadí). Vztah mezi změnami únavy a 12týdenního CDP byl hodnocen v kombinovaných léčebných skupinách pomocí analýzy kovariance (ANCOVA), upravujícího základní skóre, oblast a věkovou skupinu MFIS. Tato ANCOVA byla potom stratifikována podle skupin léčby.

Výsledky: Pacienti s CDP měli významně vyšší nárůst únavy oproti výchozím hodnotám než pacienti bez CDP (upravený průměr [95% CI] 3,763 [1,479, 6,047] vs -0,978 [-2,941, 0,986], p = 0,0003). Podobný vzorec byl zaznamenán u podskupin MFIS: fyzikální (p = 0,0001), kognitivní (p = 0,0241) a psychosociální (p = 0,0042). U pacientů bez CDP měli pacienti léčeni ocrelizumabem podstatně vyšší úbytek oproti výchozím hodnotám ve srovnání s pacienty léčenými placebem (upravený průměr [95% CI] -2,849 [-4,848, -0,850] vs. 0,893 [-2,166, 3,952]; P = 0,0337). U pacientů s CDP byl nárůst únavy oproti výchozím hodnotám numericky nižší u pacientů léčených ocrelizumabem oproti placebu (upravené průměrné [95% CI] 2,662 [-0,049, 5,373] vs. 4,864 [1,623, 8,106], p = 0,28).

Závěry: V souboru ORATORIO byl CDP silně spojen se zvýšenou únavou, což zdůraznilo význam prevence progrese onemocnění u pacientů s PPMS. Navíc významné snížení únavy hlášené pacienty bez 12týdenního CDP při léčbě ocrelizumabem ve srovnání s placebem naznačuje příznivý účinek ocrelizumabu, a to i u pacientů s PPMS bez zdokumentované progrese onemocnění.

originál: http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/S33.006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toto jsou kompletně všechny příspěvky které k Ocrelizumabu zazněly na významné konferenci AAN 2017. Lze samozřejmě získat podrobnější verze.
jakkdy64
 
Příspěvky: 111
Registrován: 12 bře 2013 16:13


Zpět na Ocervus - Ocrelizumab

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník